Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Fazun returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141437

Author

Tsoṅ-kha-pa Blo-bzaṅ-grags-pa,

Title

Zongkeba da shi ji / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo zhu bian ; Zongkeba da shi zhu ; Fazun fa shi yi

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001

Author

Fazun
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134561

Author

Maitareyanātha

Title

Bian fa fa xing lun / [Mile zao]. She da cheng lun (Xizang chuan ben). San zi xing lun / Fazun deng yi shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 76 [1987]

Author

Fazun
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134605

Author

Sengcheng,

Title

Shi liang lun lue jie / Facheng zhu ; [Sengcheng da shi shi ; Fazun yi bian]

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 76 [1987]

Author

Fazun

Author

Dharmakīrti,
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135768

Author

Fazun

Title

Ji liang lun lue jie / Chenna zao ; Fazun yi bian

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982

Author

Dignāga,
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147137

Author

Fazun

Title

Xizang yu Xizang fo jiao / Fazunfashi zhu

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 69 [1980]
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134501

Title

Xian guan zhuang yan zhong ba pin qi shi yi lue jie. Xian guan zhuang yan lun lue shi. Da shen xiu xin qi yi lun shi / Fa-tsuin teng i shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 76 [1987]

Author

Fazun
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143272

Author

Tsoṅ-kha-pa Blo-bzaṅ-grags-pa,

Title

Mi dong dao ci di guang lun / Zongkabadashi zao ; Fazunfashi yi

Imprint

Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian su wei fu zhi zhong xin, 1994

Author

Fazun
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135766

Author

Dharmakīrti,

Title

Shi liang lun / Fachenglunshi zao ; Bichu Fazun yi. Shi liang lun shi / Sengcheng da shi zao ; Bichu Fazun bian yi

Imprint

[Peking?] : Zhongguo fo jiao xie hui, [1982?]

Author

Fazun

Author

Sengcheng,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers