Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ji, Xianlin returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141905

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin juan

Imprint

Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 1999
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143833

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin xue shu lun zhu zi xuan ji

Imprint

Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she, 1991
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142862

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin fo jiao xue shu lun wen ji / Ji Xianlin zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 84 [1995]
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142098

Author

Ji, Xianlin

Title

Chan he wen hua yu wen xue / Ji Xianlin zhu

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 1998
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141622

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin zi xuan ji = Jixianlin zixuanji

Imprint

Chongqing : Chongqing chu ban she, 2000
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140113

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin lun Fo jiao = Selected works of Ji Xianlin on Buddhism / Ji Xianlin zhu ; Wang Shuying xuan bian

Imprint

Beijing Shi : Hua yi chu ban she, 2006

Author

Wang, Shuying,
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154643

Author

Ji, Xianlin

Title

Yuan shi fo jiao di yu yan wen ti / Ji Xianlin zhu

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145933

Title

Zhongguo fo xue lun wen ji / Ren Jiyu, Ji Xianlin, Cai Shangsi deng zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984

Author

Ren, Jiyu,

Author

Ji, Xianlin

Author

Cai, Shangsi,
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142508

Title

Chan yu dong fang wen hua / Ji Xianlin, Wu Henggen deng zhu

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si : Jing xiao Xin hua shu dian, 1996

Author

Ji, Xianlin

Author

O, Hyŏng-gŭn
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142631

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin xue shu wen hua sui bi / Ji Xianlin zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers