Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Jin, Shen, returned 14 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000171278

Title

Political Recruitment in the Chin Dynasty

Author

Tao, Jing-Shen

Host item

Journal of the American Oriental Society  94:1 24-34 1974
2 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132809

Author

Jin, Shen

Title

Zhongguo li dai ji nian fo xiang du dian / Jin Shen

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
3 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142735

Author

Weijing,

Title

Fo jiao li shi / Shi Weijing zhu ; Shi Yuansheng jiao

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1996

Author

Yuansheng,
4 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130785

Author

Jin, Shen,

Title

Fo xiang de jian cang yu bian wei / Jin Shen zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2002
5 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131937

Author

Jin, Shen,

Title

Fo xiang jian ding yu shou cang / Jin Shen bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 1998
6 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000212939

Title

The Influence of Jurchen Rule on Chinese Political Institutions

Author

Tao, Jing-Shen

Host item

The Journal of Asian Studies  30:1 121-130 1970
7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000212940

Title

Review of The Chronicle of Fu Chien: A Case of Examplar History by Michael C. Rogers

Author

Tao, Jing-Shen

Host item

The Journal of Asian Studies  29:2 426-427 1970
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132567

Author

Jin, Shen,

Title

Fo jiao diao su ming pin tu lu : wai guo bo wu guan cang pin, Zhongguo bo wu guan cang pin, Zhong wai shou cang jia si ren cang pin / Jin Shen bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Beijing gong yi mei shu chu ban she, 1995
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132660

Author

Wang, Leiyi

Title

Zang chuan fo jiao zun xiang xuan / Wang Leiyi bian hui ; Jin Shen jie shuo

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 1995

Author

Jin, Shen,
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133355

Author

Jin, Shen

Title

La ma miao : Fo di shi jie = The Lamasery-world of the Buddha / Jin Shen zhu

Imprint

Chengdu : Sichuan min zu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers