Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Juexing, returned 3 record(s).

H    1 »

1 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141229

Title

Jue qun, xue shu lun wen ji / Juexing zhu bian ; 'Juequn' bian ji wei yuan hui bian

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2001-

Author

Juexing,
2 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153011

Author

Yao, Nanqiang

Title

Chao fan ru sheng : fo jiao jie ding guan / Yao Nanqiang zhu ; Juexing zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2002

Author

Juexingn,
3 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129405

Title

Fo jiao yu xian dai hua : Taixu fa shi yuan ji liu shi zhou nian ji nian wen ji / Juexing zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2008

Author

JuexingH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers