Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Lūangtā Chī returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153430

Author

Lūangtā Chī

Title

Sān tham khamklō̜n / khō̜ng Lūangtā Chī

Imprint

Silver Spring, MD : Wat Thai Krung Wō̜chingtan, Dī. Sī., 2541 [1998]
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132586

Author

Lūangtā Chī

Title

Khō̜khīan čhāk khwāmkhit rư̄ang khon / khō̜ng Chīwānanthaphikkhu (Lūangtā Chī)

Imprint

[Bangkok] : Libœ̄tī Phrēt, 2538- [1995-
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131415

Author

Lūangtā Chī

Title

Phratham nam chīwit : chut khrū Sī-lūangtā sō̜n / sīang tham čhāk Lūangtā Chī

Imprint

Md. : Kō̜ngthun Chīwānantha Phikkhu, Wat Thai Krung Wō̜chingtan Dī. Sī., 2543- [2000-
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153470

Title

Chīwit læ phonngān Phra Mahā Surasak Chīwānanthō / [Čhintanā Phanthufak, bannāthikān]

Imprint

[Bangkok] : Bō̜risat Sahathammik, 2540 [1997]

Author

Lūangtā Chī

Author

Čhintanā PhanthufakH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers