Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Lan, Jifu returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145246

Title

Dang dai Riben fo xue lun cong zong lu : fo jiao xue lun ji zong lan / Tengzhai Zhaojun jian xiu ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Saitō, Akitoshi,

Author

Lan, Jifu
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145247

Title

Dang dai Riben fo xue lun cong zong lu. [ben shu bian zhe Tengzhai Zhaojun ; Zhongguo si xiang zong jiao shi yan jiu hui ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Saitō, Akitoshi,

Author

Lan, Jifu
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145305

Title

Zhong guan yu kong yi / [ben shu zuo zhe Guashengjin Longzhen deng zhu ; ben shu yi zhe Xu Yangzhu deng yi ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Uryūzu, Ryūshin,

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145111

Author

Mochizuki, Shinkō,

Title

Zhongguo jing tu jiao li shi / Wangyue Xinheng zhu ; Shi Yinhai yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Yinhai,

Author

Lan, Jifu
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154467

Author

Yamada, Ryūjō,

Title

Fan yu fo dian dao lun / Shantian Longcheng zhu ; Xu Yangzhu yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146081

Author

Matsumoto, Bunzaburō,

Title

Fo jiao shi za kao / Songben Wensanlang zhu ; Xu Yangzhu yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 73 [1984]

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146095

Author

Mizuno, Kōgen,

Title

Fo jiao yao yu di ji chu zhi shi / Shuiye Hongyuan zhu ; yi cong bian wei hui yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 73 [1984]

Author

Lan, Jifu
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145535

Title

Dong Ya fo jiao gai shuo / Lidao Dexiong ... [et al.]zhu ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Satomichi, Norio,

Author

Lan, Jifu
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145537

Title

Fan Zang Han He si yi dui jiao fan yi ming yi da ji / Shen Liangsanlang bian zhu ; [ben shu yi zhe 'Shi jie fo xue ming zhu yi cong' bian yi wei yuan hui ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Sakaki, Ryōzaburō,

Author

Lan, Jifu
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145570

Title

Si lu fo jiao / Inokuchi Taijun ... [et al.] he zhu ; [ben shu yi zhe Yu Wanju ; zhu bian Lan Fuji]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 74 [1985]

Author

Inokuchi, Taijun,

Author

Yu, Wanji

Author

Lan, JifuH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers