Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Li, Fuhua returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132321

Author

Li, Fuhua

Title

Zhongguo gu dai seng ren sheng huo / Li Fuhua

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 1996
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131948

Author

Li, Fuhua

Title

Zhongguo gu dai seng ren sheng huo / Li Fuhua zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan Shang wu yin shu guan, 1998
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127342

Title

Jin zang : mu lu huan yuan ji yan jiu / zhu bian Li Fuhua

Imprint

Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2012

Author

Li, Fuhua
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140830

Author

Li, Fuhua

Title

Han wen fo jiao Da zang jing yan jiu = Research on the Chinese Tripitaka / Li Fuhua, He Mei zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003

Author

He, Mei,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154607

Title

Fo jiao jing ji xuan bian / Ren Jiyu xuan bian ; Li Fuhua jiao zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985

Author

Ren, Jiyu,

Author

Li, FuhuaH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers