Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Li, Xia, returned 24 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153170

Author

Li, Dingxia

Title

Fo jiao zao xiang shou yin / Li Dingxia, Bai Huawen zhu

Imprint

Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 2000

Author

Li, Dingxia

Author

Bai, Huawen
2 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141992

Title

Fo xue ru men / Li Xiaoben deng zhu

Imprint

Xindian Shi : Shi jie fo jiao chu ban she, Min guo 87 [1998]

Author

Li, Xiaoben
3 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143331

Title

Lian hua xin / Zheng Shiyan deng zhu ; Liu Xiaomei bian

Imprint

Taibei Shi : Ju long wen hua shi ye you xian gong si, 1993

Author

Zheng, Shiyan

Author

Liu, Xiaomei,
4 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153327

Author

Liu, Zhixian

Title

Fo jiao qu wen / Liu Zhixian, Huang Dongyou, Wu Niansheng bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Huang, Dongyou

Author

Wu, Niansheng
5 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142378

Author

Liang, Xiaohong

Title

Riben chan / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1997
6 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145910

Title

Mi zong shou yin ji / Ling xian zong za zhi she bian

Imprint

Taizhong Shi : Xin qi ye shi jie chu ban she, min guo 73 [1984]
7 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142646

Author

Liang, Xiaohong

Title

Hua hua fo jiao / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she, 1996
8 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127398

Title

The storehouse of Sundry valuables / translated from the Chinese of Kikkāya and Liu Hsiao-piao (compiled by Tʻan-yao; Taishō Volume 4, Number 203) by Charles Willemen

Imprint

Berkeley, CA : Numata Center for Buddhist Translation & Research, 1994

Author

Kikkāya,

Author

Tanyao,

Author

Liu, Xiaobiao,

Author

Willemen, Charles
9 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135443

Title

Gu jin gu shi ji / [sou ji zhe Liu Wenxiang]

Imprint

Yunlin Xian Douliu Shi : Liu Wenxiang, min guo 72- [1983-

Author

Liu, Wenxiang
10 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141352

Author

Liang, Xiaohong

Title

Fo jiao yu Han yu ci hui / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Taibei Xian Sanchong Shi : Fo guang wen hua shi ye you xian gong si, 2001H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers