Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Maung Gyi, returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127160

Title

Hteri batha pyan

Imprint

[1288, 1926]

Author

Maung Gyi, U,

Author

San Htun, U.
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126337

Author

Maung Gyi, U,

Title

Nitị mala kyān

Imprint

[1930-]
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126369

Author

Maung Gyi, U,

Title

Ū Maung Kyī yēi thāw Nitịmalea kyān

Imprint

[pref 1291 i.e. 1930- ]
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126431

Author

Ñāṇa,

Title

Pitsạyạ mitzạri kyān hniṇ Dwị mulạ dipạni kyān. [ạ net ạdippe pyan hso thu] Le ti Pandịtạ

Imprint

Yan kon, Kạwị Myet hman, [1939]

Author

Maung Gyi,
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126563

Author

Ñāṇa,

Title

Yạmaik ạ hpyei kyān. The essence of Yamaka. Ū Maung Kyī Myan ma batha pyan hso htā thi. Hsạ ya Nyụn kyī kyap pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Maung Htūn Lu, 1302 [1940]

Author

Maung Gyi,

Author

Nyunt,
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127065

Author

Ñāṇa,

Title

Yạ maik ạ hpyei kyān = The essence of Yamaka

Imprint

1312 [1950]

Author

Maung Gyi, U,

Author

Nyunt, Saya
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126020

Author

Maung Gyi,

Title

Thāwtạ mala kyān : yat hlē tạ yā sa / Le ti Pandịtạ

Imprint

Yan kon : Ishsathạyạ Pịtạkat Sa Pon hneik taik, [1286- i.e. 1924-
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126465

Author

Ñāṇa,

Title

Le ti Hsạ ya taw si yin yēi thā taw mu at thāw Paramattha thanhkeik kyān ko Le ti Pandịtạ bwiṇ hso yēi thā at thāw Paramattha thanhkeik tika kyān

Imprint

Yan kon, Kawị Myet hman, 1291-99 [1929-37; v. 1, 1937]

Author

Maung Gyi,
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126211

Author

Maung Gyi,

Title

Layʻ tī Paṇḍita Cha rā Ūʺ Moṅʻ Krīʺ cī cañʻ ʼapʻ so Suttanta nīti kyamʻʺ Parābhāva sutʻ nhaṅʻʹ Vasara sutʻ tui e* ʼadhippāyʻ ʼa chī ʼa nhacʻ myāʺ kui rhaṅʻʺ laṅʻʺ cva bhoʻ pra thāʺ pā saññʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : ʼOṅʻ Mranʻ mā Sa taṅʻʺ ca tuikʻ nhaṅʻʹ Jeyanāgara Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1928-
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139816

Author

Maung Gyi,

Title

Paramattha saṃ khipʻ sa rupʻ khvai puṃ ʼa meʺ ʼa phre ; nhaṅʻʹ, Buddha thomanā gāthā

Imprint

Ranʻ kunʻ : Kavi Myakʻ mhanʻ Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, [1934]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers