Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Mongkut, returned 26 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125826

Author

Mongkut,

Title

Mahāchāt phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4

Imprint

[Bangkok] : Pračhao Bō̜rommawongthœ̄ Phraʻongčhao Butsabanbūaphan, [1920]

Author

Hūang,
2 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126338

Author

Mongkut,

Title

Phrabō̜rommarāchōwāt phāsā Makhot læ khāthātham banyāi Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklāo Čhāoyūhūa songphrarātchaniphon

Imprint

[Bangkok] : Phračhaobō̜rommawongthœ̄ Phraʻongčhao ʻArunwadī, 2473 [1930]
3 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149454

Title

ʻUdommakān : phon kānʻaphiprāi na Hō̜prachum Mahāwitthayālai Thammasāt / dōi Mō̜. Čhō̜. Phūnphitsamai Ditsakun ... [et al.]

Imprint

[Bangkok] : Chumnum Phutthasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt, [2515 i.e. 1972]

Author

Phūnphitsamai Ditsakun,
4 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125994

Author

Mongkut,

Title

Sūatmon phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet-- Phra Čhomklāo Čhaoyūhūa

Imprint

[Bangkok] : Phra Khamnūanrưchākō̜n kap Nāi Rō̜i Thō Lư̄an, 2467 [1924]
5 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148553

Title

Dhamma vibhaga : numerical sayings of dhamma / with explanations and notes by H.R.H., the late Supreme Patriarch, Prince Vajirañāṇavarorasa

Imprint

Bangkok : Mahāmakut Rājavidyālya Press, <1975- >

Author

Wachirayānawarōrot,
6 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152421

Title

Nangsư̄ sūatmon plǣ chabap Hō̜ Phrasamut Wachirayān

Imprint

[Bangkok : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2008?]

Author

Damrongrāchānuphāp,
7 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146728

Author

Mongkut,

Title

Phrakhāthā sansœ̄n phratham winai phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4. Katsapasangyuttākhatasūt Somdet Phrasangkharāt, Wat Rātchapradit, songniphon læ songplǣ pen phāsā Thai thang sō̜ng rư̄ang

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu, 2525 [1982]
8 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138558

Author

Mongkut,

Title

Prachum prakāt Ratchakān thī 4, Phō̜. Sō̜. 2394-2404

Imprint

[Bangkok] : Khana Song Wat ʻAnongkhārām, 2511 [1968]
9 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138336

Title

Prachum čhotmāihēt rư̄ang suriyuparākhā nai Ratchakān thī 4. Læ, Rư̄ang Ratchakān thī 4 prachūan læ sawankhot

Imprint

[Bangkok : Raksā Sēmthiti, 2512 i.e. 1969]

Author

Mongkut,

Author

Thēp Sēmthiti,

Author

Damrongrāchanuphāp,
10 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139148

Title

Rayathāng Somdet Phra Mahāsamanačhao-- sadet trūatkān khana song monthon fāi nư̄a, Phō̜. Sō̜. 2457 khō̜ng Somdet Phra Mahāsamanačhao Krommaphrayā Wachirayānawarōrot

Imprint

[Bangkok] : ʻOngkānkhā khō̜ng Khurusaphā, 2504 [1961]

Author

Wachirayānawarōrot,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers