Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Phairōt Yūmonthīan returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133137

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'wātha tham thāng kānsưksā' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133166

Author

Sulak Sivaraksa

Title

Thān Phutthathāt Phikkhu nai thatsana khō̜ng Sō̜. Siwarak / Phairōt Yūmonthīan rūaprūam

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisōng Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143527

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Thērakhāthā : wātha phra ʻarahan chāi chut ʻudommaburut čha thūk yō̜yœ̄i klāohā mư̄a khon long būchā phānchon thī mī ʻamnāt / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithōng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143529

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'wātha tham thāng kānmư̄ang' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133326

Author

Čhamlō̜ng Sīmư̄ang

Title

Khom wātha than krabī mư̄ dīeo, Čhamlō̜ng Sīmư̄ang : nak kānmư̄ang phūyingyong, nak tō̜sū thāng sīnlatham phūyingyai / Phairōt Yūmonthīan rūaprūam

Imprint

[Bangkok] : Bō̜risat Fāʻaphai : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2535 [1992]

Author

Phairōt Yūmonthīan
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153774

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Khō̜khit Thān Phutthathāt : čhāk wannakam khamnam / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2537 [1994]
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133656

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Phra fīpākklā : chīwit kāntō̜sū khōng Phra Phayō̜m / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

[Nonthaburi] : [Bangkok] : Samnakphim Sūan Kǣo ; Thammasaphā čhatčhamnāi, 2534 [1991]
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153889

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'tāi kō̜n tāi dap mai lư̄a' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưkisat, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153890

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

ʻAmataphotčhanā Phutthathāt Phikkhu 'wātha tham samrap khwāmrak' / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]

Author

Phairōt Yūmonthīan
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146757

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Phutthawāthī nai Phratraipidok / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1982?- ]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers