Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155670

Author

Phra Thepwisutthimēthī (Ngư̄am),

Title

Phutthačhariyā : khambanyāi pračham Wan Sao nai Sūan Mōkkhaphalārām, phāk Wisākha Būchā pračham pī 2515 / Phutthathāt Phikkhu

Imprint

[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2517 [1974]
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153891

Author

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am),

Title

Fā sāng thāng prachāthipatai ; Sư̄mūanchon læ nangsư̄phim khư̄ phūbandān lōk / Phutthāt Phikkhu

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Thammasaphā, [1993?]
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153892

Author

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am),

Title

Mō̜radok thī khō̜ fāk wai : thammānusō̜n nai wāra thī Saphā Mahāwitthayālai Thammasāt thawāi parinyā sinlapasāt dutsadībandit kittimasak dǣ Phra Thammakōsāčhān (Phutthathāt Phikkhu)

Imprint

Nonthaburī : Kō̜ngthun Sūn Sư̄b ʻĀyu Phraphutthasātsanā Wat Chonlaprathānrangsarit, [1993]
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153895

Author

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am),

Title

Tư̄an čhai wairun : ʻōwat Than ʻĀčhān Phutthathāt læ 5 dī su khwāmpenmanut thī sombūn : khatitham khamklō̜n sō̜n čhai / Nirālai rūaprūam læ rīaprīang

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Thammasaphā, [1993]

Author

Nirālai,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers