Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Phutthāčhārō, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154225

Title

Thīralưk nai ngān chāpanakit sop Nāi Somphong Tēchasuksan, 6 Tulākhom 2533 na susān Pratū Hāiyā, ʻŌ̜. Mư̄ang, Čhō̜. Chīang Mai

Imprint

[Chiang Mai : s.n., 1990]

Author

Somphong Tēchasuksan,

Author

Phutthačhārō,
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133404

Author

Phutthāčhārō,

Title

Lūangpū sō̜n wā Phra Yānasitthāčhān (Lūangpū Sim Phutthāčhārō)

Imprint

Chīang Mai : Samnak Song Tham Phā Plō̜ng, [1992]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154367

Author

Phutthāčhārō,

Title

Būa sīnamngœ̄n / Lūangpū Sim Phutthāčhārō (Phra Khrū Santiwō̜rayān)

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2532 i.e. 1989]
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132467

Title

Lūangpū Sim sō̜n wai : thammabannākān nư̄angnai wan bamphen kuson khlāi wan mō̜ranaphāp khrop rō̜p 3 pī khō̜ng Phra Yānasitthāčhān (Lūangpū Sim Phutthāčhārō), wanthī 13-14 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2538 na Samnak Song Tham Phā Plō̜ng, ʻŌ̜. Chīang Dāo, Čhō̜. Chīang Mai

Imprint

[Chiang Mai, Thailand : s.n.], 2538 [1995]

Author

Phutthāčhārō,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153822

Title

Phutthāčhārapūchā : thammānusō̜n nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Yānasitthāčhān (Lūangpū Sim Phutthāčhārō) na Samnak Song, Tham Phā Plō̜ng, ʻŌ̜. Chīang Dāo. Čhō̜. Chīang Mai, Phutthasakkarāt 2536

Imprint

[Chiang Mai? : Wanchai Phōphičhit, 1993]

Author

Phutthāčhārō,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers