Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ren, Jiyu, returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143219

Author

Ren, Jiyu,

Title

Han Tang fo jiao si xiang lun ji = Hantang fojiao sixang lunji / Ren Jiyu zhu

Imprint

[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1994
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140213

Author

Ren, Jiyu,

Title

Hao shou xue shu sui bi. [Ren Jiyu zhu]

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2006
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143692

Title

Fo jiao shi / zong zhu bian Ren Jiyu ; ben shu zhu bian Du Jiwen

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991

Author

Ren, Jiyu,

Author

Du, Jiwen
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139979

Title

Fo jiao shi = Fojiaoshi / Du Jiwen zhu bian ; Ren Jiyu zong zhu bian ; [ben shu zhuan gao ren Ye Luhua ... et al.]

Imprint

Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2006

Author

Ye, Luhua

Author

Du, Jiwen

Author

Ren, Jiyu,
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152767

Title

Guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu / Zhongguo guo jia tu shu guan bian ; [Ren Jiyu zhu bian]

Imprint

Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2005-<2010>

Author

Ren, Jiyu,
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154607

Title

Fo jiao jing ji xuan bian / Ren Jiyu xuan bian ; Li Fuhua jiao zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985

Author

Ren, Jiyu,

Author

Li, Fuhua
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145933

Title

Zhongguo fo xue lun wen ji / Ren Jiyu, Ji Xianlin, Cai Shangsi deng zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984

Author

Ren, Jiyu,

Author

Ji, Xianlin

Author

Cai, Shangsi,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers