Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Sathīan Phōthinantha, returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151717

Author

Sathīan Phōthinantha,

Title

Saratthapratyā Phraphutthasātsanā Mahāyān / Sathīan Phōthinantha

Imprint

[Bangkok : s.n.], 2495 [1952]




2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150492

Title

Khadī tham--khadī lōk

Imprint

[1968]




3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155811

Author

Sathīan Phōthinantha

Title

Prawattisāt phraphutthasātsanā

Imprint

[2513 i.e. 1970-]




4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153450

Author

Sathīan Phōthinantha,

Title

Pratyā Mahāyān / Sathīan Phōthinantha

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2541 [1998]




5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138642

Title

Sathīan Phōthinantha ʻanusōn

Imprint

[Bangkok] : Saphā Yuwaphutthikasamākhom hǣng Chāt, [2510 i.e. 1967]

Author

Sathīan Phōthinantha,




6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137396

Author

Sathīan Phōthinantha,

Title

Prawattisāt Phraphutthasātsanā : chabap mukkhapātha / Sathīan Phōthinantha

Imprint

[Bangkok] : Mahāmakutrātchawitthayālai, [2518- i.e. 1975-




7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150491

Author

Sathīan Phōthinantha,

Title

Tō̜p panhā rō̜i pǣt / Sathīan Phōthinantha

Imprint

[Chon Buri, Thailand : Yuwaphutthikasamākhom Chon Burī, 2511 i.e. 1968]




8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139038

Title

Wimonkīattinitthētsasūt / Sathīan Phothinantha plǣ læ rīaprīang

Imprint

[Bangkok] : Nāi Kō̜hīangyū, [2506 i.e. 1963]

Author

Sathīan Phothinantha




9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138745

Author

Sathīan Phōthinantha,

Title

Chīwaprawat læ ngān khamwaiʻālai khō̜khīan tāng tāng khō̜ng Nāi Sathīan Phōthinantha

Imprint

[Bangkok : Suchīp Punyānuphāp, 2510 i.e. 1967]




10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134250

Title

Kuan-yin ta pʻu sa = Phrakhamphī Phra Kūan ʻĪm Mahāphōthisat (thī yang mī khwāmmēttā saksit yū). Jiu huang sheng hui = Prawattikān Kin Čhē) (Kao ʻŪang Čhē) / plǣ doi 'Sathīan Phōthinantha'. Fo shuo ba da ren jue jing = Khunnatham khō̜ng mahāburut 8 prakān / plǣ dōi 'Thīrathāt'

Imprint

Kō̜. Thō̜. [i.e. Krung Thēp] : Phutthasamākhom Pao Keng Tēng, [2531 i.e. 1988]

Author

Sathīan Phōthinantha,

Author

Thīrathāt



H    1 »



Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers