Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Shilian, returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157131

Author

Shilian,

Title

Fan fu shuo fo = Fanfu shuofo / Shilian ju shi bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2013




2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141858

Author

Chen, Shaoming

Title

Jin dai Zhongguo si xiang shi lue lun / Chen shaoming, Shan Shilian, Zhang Yongyi zhu

Imprint

[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1999

Author

Shan, Shilian

Author

Zhang, Yongyi



H    1 »



Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers