Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Taixu, returned 15 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144301

Author

Taixu,

Title

Fo xue ru men / Taixu zhu ; [Murong Zhen xuan ji]

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1990

Author

Murong, Zhen

Author

Taixu,




2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153456

Author

Taixu,

Title

Taixu xue shu lun zhu / Yin Yongqing bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Jing xiao Zhejiang sheng xin hua shu dian, 1998

Author

Yin, Yongqing

Author

Taixu,

Author

Taixu,

Author

Taixu,




3 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134814

Author

Taixu,

Title

Taixudashi zi zhuan

Imprint

Taibei Shi : Pu min wen ku, min guo 75 [1986]




4 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142970

Author

Taixu,

Title

Taixu ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian




5 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145175

Author

Taixu,

Title

Taixu wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin




6 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142711

Author

Taixu,

Title

Taixu juan / bian jiao zhe Lou Yulie, Zhou Xuenong

Imprint

Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 1996

Author

Lou, Yulie

Author

Zhou, Xuenong




7 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127998

Author

Taixu,

Title

Yao shi jing jiang ji / Taixudashi zhu

Imprint

Taibei : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]




8 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127999

Author

Taixu,

Title

Fa hua jing jiang yan lu / Taixudashi zhu

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]




9 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128000

Author

Taixu,

Title

Weimojie jing shi hui ji wen / Taixudashi zhu

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]




10 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128034

Author

Taixu,

Title

You po sai jie jing jiang lu / Taixudashi jiang

Imprint

Taibei Shi : Pu men wen ku, Min guo 71 [1982]



H    10 »  1 »



Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers