Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Tang, Yongtong returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146787

Author

Tang, Yongtong,

Title

Sui Tang fo jiao shi gao / [Tang Yongtong zhu]

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142973

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145473

Author

Tang, Yongtong,

Title

Sui Tang ji Wu dai fo jiao shi / Tang Yongtong zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui ju chu ban she, min guo 75 [1986]
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157042

Author

Tang, Yongtong,

Title

Hui tong Zhong Yin xi / Tang Yongtong zhu ; Tang Yijie, Zhao Jianyong xuan bian

Imprint

Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2012

Author

Tang, Yijie

Author

Zhao, Jianyong
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141727

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong quan ji

Imprint

Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 2000
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133347

Author

Huijiao,

Title

Gao seng zhuan / Shi Huijiao zhuan ; Tang Yongtong jiao zhu ; Tang Yixuan zheng li

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992

Author

Tang, Yongtong

Author

Tang, Yixuan
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143033

Title

Han wen fo jing zhong di Yindu zhe xue shi liao / Tang Yongtong xuan bian

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan, 1994

Author

Tang, Yongtong,
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143974

Author

Tang, Yongtong,

Title

Li xue, fo xue, xuan xue / Tang Yongtong zhu

Imprint

[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142974

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong xuan ji / Tang Yijie bian xuan

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1995

Author

Tang, Yijie
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141728

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong xue shu wen hua sui bi / Sun Shangyang bian

Imprint

Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2000

Author

Sun, Shangyang,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers