Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Vajiravudh, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137003

Author

Vajiravudh,

Title

Thētsanā sư̄a pā / phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Bannakān, 2520 [1977]
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131796

Author

Vajiravudh,

Title

The war between right and might : based on Ekadasanipata, a Dharma jataka / by King Vajiravudh, Rama VI ; translated by Malithat Promathatavedi = Thammā thamma songkhrām : tām khaorư̄ang nai Thammachādok, ʻĒkāthasanibāt / phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa ; Mālithat Phrommathattawēthī phūplǣ

Imprint

[Bangkok] : Book Development Centre, Dept. of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education, 1999

Author

Malithat Pramathattavedi
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153703

Author

Vajiravudh,

Title

Prayot hǣng kānyū nai tham / Phrabāt Somdēt Phra Mongkutklāo Čhāo Yū Hāo

Imprint

[Bangkok] : Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Lāikanok ; Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Phailin Khō̜mphiukrāpfik, [1995]
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136054

Author

Vajiravudh,

Title

'Thammāthamma songkhrām', tām khao rư̄ang nai thammachādok, ʻĒkāthasanibāt botphāk / phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet Phra Rāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Mahā Wachirāwut Phra Mongkutklāo Čhaoyūhūa

Imprint

[Bangkok : Khana ʻAnukammakān Rūaprūam læ Khonkhwā kīeokap Phrarātchaniphon la], 2524 [1981]
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137863

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Title

Phraʻariyabukkhon nai yuk patčhuban. Phrabāt Somdet Phra Mongkutklāo Čhaoyūhūa læ sahachāt nai phrayukhonlabāt

Imprint

[Bangkok : s.n., 2515 i.e. 1972]

Author

Phūriphattō,

Author

Vajiravudh,

Author

Kǣo Pindadit,
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138760

Author

Vajiravudh,

Title

Thammāthamma songkhrām ; Botlakhō̜n rư̄ang Phra Kīattirot ; Botlakhō̜n rō̜ng rư̄ang Phra Kīattirot ; læ, Botlakhō̜n rư̄ang Khun Chāng Khun Phǣn (chut tǣngngān Phra Wai) / phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Mongkutklāo Čhaoyūhūa

Imprint

[Bangkok : ʻAnēk Bunphakdī, 2510 i.e. 1967]

Author

Phathairātchasathāpit

Author

Sārī Phathairātchasathāpit,
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139570

Author

Vajiravudh,

Title

Thētsanā sư̄a pā 17 kan phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklāo Čhaoyūhūa

Imprint

[Phitsanulok : Phra Tu Phayattō], 2492 [1949]
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139371

Author

Vajiravudh,

Title

Suphāsit Phra Rūang (khō̜ng kao læ kham khlōng Phrarātchaniphon nai ratchakān thī 6). Læ, Suphāsit sō̜nčhit

Imprint

Suphan Burī : Bunrōt Bunkœ̄t, 2500 [1957]
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151794

Author

Vajiravudh,

Title

Plukčhai sư̄a pā / phrarātchaniphon nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa

Imprint

[Bangkok : Thahān Khamhiran, 2493 i.e. 1950]

Author

ʻAranaphanāwānatH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers