Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Wisālō, returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145487

Author

Wisālō,

Title

Phutthasātsanā kap khunkhā rūamsamai / Phra Phaisān Wisālō

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khimthō̜ng : Sāisong Sưksit, Khlet Thai čhatčhamnāi, [2529 i.e. 1986]
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130296

Title

Chīwit læ khwāmtāi nai sangkhom samai mai / [phūrūam rāikān] Phra Phaisān Wisālō ... [et al.] ; Čhœ̄msak Pinthō̜ng, damnœ̄n rāikān

Imprint

[Bangkok] : Khrư̄akhāi Chāo Phut phư̄a Phraphutthasātsanā læ Sangkhom Thai, 2546 [2003]

Author

Wisālō,
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130584

Author

Wisālō,

Title

Rungʻarun thī Sukkhatō / Phra Phaisān Wisālō

Imprint

[Bangkok] : Krīn Phrin : čhatčhamnāi dōi Khlet Thai, 2546 [2003]
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142195

Author

Suwannā Sathāʻānan

Title

Thēpphayut hǣng yuk samai : ngœ̄n kap sātsanā / Suwannā Sathāʻānan. Sēwanā, mummō̜ng chœ̄ng Phuth tō̜ yuk sētthakit fō̜ng sabū / Phra Phaisān Wisālō, Suwannā Sathāʻānan

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, [1998]

Author

Wisālō,
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133456

Author

Wisālō,

Title

Kop kin nō̜n : chīwit læ khwāmkhit ʻān čhāk prasopkān nai tāng dǣn / Phra Phaisan Wisālō

Imprint

Nonthaburī : Kō̜ngthun Wuthitham, [2535 i.e. 1992]
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152405

Title

Čhai čhǣm panyā / Klum Chitwiwat, Phra Phaisān Wisālō ... [et al.]

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2551 [2008]

Author

Wisālō,
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129555

Author

Wisālō,

Title

Yang khit yam tham / Phra Phaisān Wisālō

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141812

Title

Phutthatham kap ʻudomkān samrap sattawat thī 21 : pāthakathā khrop rō̜p 60 pī Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō) / [Phra Phaisān Wisālō ... et al.]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2542 [1999]

Author

Wisālō,

Author

Phra ThēpwēthīH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers