Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Yinshun returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143000

Author

Yinshun

Title

Yinshun ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126885

Title

Za a han jing lun hui bian / Qiunabatuoluo yi jing ; Xuanzang yi lun ; Shi Yinshun hui bian

Imprint

Taibei Shi : Zheng wen chu ban she, min guo 72 [1983]

Author

Guṇabhadra,

Author

Xuanzang,

Author

Yinshun
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141768

Author

Yinshun

Title

Zhongguo chan zong shi = Zhongguo chanzong shi / Yinshun zhu

Imprint

Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1999
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129954

Author

Yinshun

Title

Ping fan de yi sheng / Yinshun dao shi zhu

Imprint

Xinzhu Xian Zhube Shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 94 [2005]
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140288

Title

Fa hai wei bo / [bian ji zhe Yinshun]

Imprint

Xinzhu Xian Zhubei Shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 94 [2005]

Author

Yinshun
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145857

Author

Yinshun

Title

You xin fa hai liu shi nian / Yinshun zhu

Imprint

Taibei Shi : Zheng wen chu ban she, Min guo 74 [1985]
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141767

Author

Yinshun

Title

Fo jiao shi di kao lun / zuo zhe Yinshun

Imprint

Xinzhu Xian Zhubei Shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 89 [2000]
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147039

Author

Yinshun

Title

Chu qi da cheng fo jiao zhi qi yuan yu kai zhan / Yinshun zhu

Imprint

Xinzhu Xian Zhubei Shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 70 [1981]
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135139

Title

Fo Pu sa sheng de da guan / [zuo zhe Yinshun ... et al. ; zhu bian Zhang Guangxiong ; Ying yi Yang Weilian ; Ri yi Jiateng Rongsi, Xu Juanjuan]

Imprint

Zhonghua min guo Taibei Shi Muzha : Hua yu chu ban she, min guo 72-73 [1983-1984]

Author

Yinshun

Author

Zhang, Guangxiong

Author

Yang, Weilian

Author

Kato, Eiji

Author

Xu, Juanjuan

Author

Huang, Qianming
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130939

Author

Yinshun

Title

Shuo yi qie you bu wei zhu de lun shu yu lun shi zhi yan jiu / Yinshun zhu

Imprint

Taibei shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 91 [2002]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers