Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Yixin, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128773

Title

Da Piluzhena cheng fo shen bian jia chi jing / [Shanwuwei, Yixing yi]

Imprint

Taibei Shi : Cai tuan fa ren Pu Lihong wen jiao ji jin hui, 2004

Author

Śubhākarasiṁha,

Author

Yixing,
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141298

Author

Feng, Yiyin,

Title

Hu sheng shu hua ji / Feng Zikai yuan chuang ; Feng Yiyin lin mo fu cai ; Shi Yixin shu fa

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2001

Author

Feng, Zikai,

Author

Yixin,
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130769

Author

Guo, Zaiyi,

Title

Guo Zaiyi wen ji / [Guo Zaiyi zhu ; Zhang Yongquan, Wang Yunlu, Fang Yixin zhu bian]

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002-

Author

Zhang, Yongquan,

Author

Wang, Yunlu

Author

Fang, Yixin,
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156974

Author

Fang, Yixin,

Title

Dong Han yi wei fo jing de yu yan xue kao bian yan jiu / Fang Yixin, Gao Lieguo zhu

Imprint

Beijing : Ren min chu ban she, 2012

Author

Gao, Lieguo,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128456

Author

Jōgon,

Title

Dainichikyō Jūshinbon sho kange

Imprint

[Kyoto] Maekawa Moemon : Maekawa Ihē ... [and 2 others], Genroku 15 [1702]

Author

Rentai,

Author

Yixing,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers