Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Čhatčhamnāi dōi Saisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127190

Author

Rungwit Suwanʻaphichon

Title

Khwāmpenmā Phra Mahāchanok / Rungwit Suwanʻaphichon

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Sō̜i Thō̜ng : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2539 [1996]
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133661

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Samāthi, thān sū sukkhaphāp čhit læ panyā yangrū / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Sayām : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2534 [1991]
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143930

Author

Phra Mēthīthammāphō̜n

Title

Lak kam kānwīanwāitāikœ̄t / Phra Mēthīthammāphō̜n (Prayūn Thammačhittō)

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sayām, Bō̜risat Khlet Thai : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2534 [1991]
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133134

Author

Phra Phatthramunī (ʻIn),

Title

Phatthraniphon : rūam khō̜khīan khō̜ng læ kīeokap Phra Phatthramunī Trīpitakathādā, Mahākhanitsō̜n, Bō̜wō̜rasangkhārām, Khāmmāwasī

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Khana Kammakān Sātsanā phư̄a Kānphatthanā : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2536 [1993]
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133407

Author

Prayoon Mererk,

Title

Thammānusō̜n wīrachon prachāthipatai / dōi Phra Mēthīthammāphō̜n (Prayūn Thammačhittō)

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sayām, Bō̜risat Khlet Thai : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2535 [1992]
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133408

Author

Prīdā Rư̄angwichāthō̜n

Title

Phlik fư̄n khư̄nchīwit : chīwit læ ngān khō̜ng Phra Khrū Suphāčhārawat / Prīdā Rư̄angwichāthō̜n rīaprīang ; khamnam dōi Phra Phaisān Wisālo

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Khana Kammakān Sātsanā phư̄a Kānphatthanā : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, [1992]
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154459

Author

Somphong Manīchōt

Title

Sēnthāng sīlư̄ang / khīan dōi Somphong Manīchōt

Imprint

[Bangkok] : Somphong Manīchōt : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2531 [1988]
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154167

Author

Sulak Sivaraksa

Title

Prayuk phithī thambun / Sō̜. Siwarak

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Khana Kammakān Sātsanā phư̄a Kānphatthanā : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2534 [1991]

Author

Sulak Sivaraksa
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154272

Author

Phra Rātchawutthāčhān (Dūn),

Title

Lūangpū fākwai : khatitham khō̜ng Lūangpū Dūn ʻAtulō / Phra Khrū Nanthapanyāphō̜n rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Panyā : Čhatčhamnāi dōi Saisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, [2533 i.e. 1990]

Author

Nanthapanyāphō̜n,
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134178

Author

Sulak Sivaraksa

Title

Panhā læ thāngʻōk karanī Santi ʻAsōk / Sō̜. Siwarak

Imprint

[Bangkok] : Khana Kammakān Sātsanā Phư̄a Kānphatthanā : Čhatčhamnāi dōi Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2532 [1989]

Author

Sulak SivaraksaH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers