Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Hua yu chu ban she, returned 41 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145246

Title

Dang dai Riben fo xue lun cong zong lu : fo jiao xue lun ji zong lan / Tengzhai Zhaojun jian xiu ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Saitō, Akitoshi,

Author

Lan, Jifu
2 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145247

Title

Dang dai Riben fo xue lun cong zong lu. [ben shu bian zhe Tengzhai Zhaojun ; Zhongguo si xiang zong jiao shi yan jiu hui ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Saitō, Akitoshi,

Author

Lan, Jifu
3 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145286

Title

Ru lai cang si xiang / Gaoqi Zhidao ; Li Shijie yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Takasaki, Jikidō,

Author

Li, Shijie
4 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145305

Title

Zhong guan yu kong yi / [ben shu zuo zhe Guashengjin Longzhen deng zhu ; ben shu yi zhe Xu Yangzhu deng yi ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Uryūzu, Ryūshin,

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
5 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145306

Title

Zhongguo fo jiao fan lun / [Chen Guansheng deng zhu ; Gu Dingyi deng yi]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Chen, Guansheng

Author

Bao, Dingyi
6 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145332

Author

Conze, Edward,

Title

Fo jiao di ben zhi ji qi fa zhan / Hu Guojian yi = 'Buddhism : its essence and development' / by E.J.D. Conze

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Hu Guojian
7 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145355

Author

Hirano, Kenshō,

Title

Tang dai wen xue yu fo jiao / Pingye Xianzhao zhu ; Zhang Tongsheng yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Zhang, Tongsheng,

Author

Lan, Jifu
8 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134504

Title

Yindu luo ji xue lun ji / Weishan Xiongyi deng zhu ; Zhang Chunbo deng yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Kajiyama, Yūichi,

Author

Zhang, Chunbo
9 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144959

Title

Ri wen fo xue qi kan zong mu suo yin / Guo shu kan xing hui bian

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, min guo 76 [1987]
10 of 41 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145014

Author

Eliot, Charles,

Title

Bali xi fo jiao shi gang / Cha'ersi Aili'aote zhu ; Li Rongxi yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Li, RongxiH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers