Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Jing xiao Xin hua shu dian, returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133050

Author

Duan, Qiming

Title

Zhongguo fo si dao guan / [Duan Qiming, Dai Chenjing, He Husheng] zhu

Imprint

Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993

Author

Dai, Chenjing

Author

He, Husheng
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141235

Title

Linji lu / Huiran ji; Yang Zengwen bian jiao

Imprint

Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001

Author

Huiran

Author

Yang, Zengwen
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141350

Author

Li, Zhifu,

Title

Zhong Yin fo xue bi jiao yan jiu / Li Zhifu zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131940

Author

Ke, Wenhui

Title

Kuang shi fan fu : Hongyidashi zhuan / Ke Wenhui

Imprint

Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin : jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1998
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142181

Author

Shen, Xingru

Title

Bo re yu ye li / Shen Xingru zhu

Imprint

Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1998
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142218

Author

Wu, Ming

Title

Jing tu wu jing shu yao / Wu Ming zhu

Imprint

Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1998
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143435

Author

Hong, Pimo

Title

Fo jiao sheng huo feng qing / Hong Pimo, Jiang Yuzhen zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993

Author

Jiang, Yuzhen,
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131822

Author

Zheng, Weihong

Title

Yin ming zheng li men lun zhi jie / Zheng Weihong zhu

Imprint

Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129714

Title

Gu sha xun zong / Wen An zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 2005

Author

Wen, An
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153325

Author

Li, Zheliang

Title

Zhongguo fo wen hua man bi / Li Zheliang zhu

Imprint

Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin : Jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers