Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Kạwị Myet hman, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126666

Title

Thok kammathtān ạ myō myō [yēi thu] Hnē kyō Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Kạwị Myet hman, 1286 [1924]

Author

Hnēkyō, Sayadaw
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126431

Author

Ñāṇa,

Title

Pitsạyạ mitzạri kyān hniṇ Dwị mulạ dipạni kyān. [ạ net ạdippe pyan hso thu] Le ti Pandịtạ

Imprint

Yan kon, Kạwị Myet hman, [1939]

Author

Maung Gyi,
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126168

Author

Hnēkyō,

Title

Datụwandạnadị kyān hnịn Thammāwhạ dipạni kyān, wut yut sin ạ hmūn ạ myō myō [yēi thu] Hnē kyō Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Kạwị Myet hman, 1289 [1927]
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126465

Author

Ñāṇa,

Title

Le ti Hsạ ya taw si yin yēi thā taw mu at thāw Paramattha thanhkeik kyān ko Le ti Pandịtạ bwiṇ hso yēi thā at thāw Paramattha thanhkeik tika kyān

Imprint

Yan kon, Kawị Myet hman, 1291-99 [1929-37; v. 1, 1937]

Author

Maung Gyi,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139819

Author

Ñāṇa,

Title

Wịrạtị thilạ wịnishsạyạ kyān, Thạrạnạ gon wịnishsạyạ kyān, Mạha thạrạnạ gon kyī, Aziwạhtạmạkạ thilạ ạ hsōn ạ hpyat, Thilạ wịnishsạyạ kyān, Wịkalạ bāwzạnạ thikhka pok [yēi thu] Le ti Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Kạwị Myet hman, 1296 [1934]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers