Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Kyūko Shoin, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142155

Author

Nozawa, Yoshimi

Title

Mindai Daizōkyō shi no kenkyū : Nanzō no rekishigakuteki kiso kenkyū / Nozawa Yoshimi cho

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, 1998
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140774

Author

Genshin,

Title

Saimyōji-bon Ōjō yōshū / Tsukishima Hiroshi, Sakazume Rikiji, Gotō Takeshi hen

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, <Heisei 4>-15 [<1992>-2003]

Author

Tsukishima, Hiroshi,

Author

Sakazume, Rikiji,

Author

Gotō, Takeshi,
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129459

Author

Nakamura, Fumi,

Title

Sanbōe honshōtan no genkei to tenkai / Nakamura Fumi cho

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, 2008
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130450

Author

Kaga, Motoko,

Title

Chūsei jiin ni okeru bungei seisei no kenkyū / Kaga Motoko cho

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, Heisei 15 [2003]
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127752

Title

Kujakukyō ongi / Tsukishima Hiroshi kaidai ; Shirafuji Noriyuki, Okimori Takuya sakuin

Imprint

Tōkyō : Shuppan Koten Kenkyūkai : Hakkō Kyūko Shoin, Shōwa 56-58 [1981-1983]

Author

Tsukishima, Hiroshi,

Author

Shirafuji, Noriyuki,

Author

Okimori, Takuya,

Author

Kansei,
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127822

Title

Shinʼyaku Kegonkyō ongi shiki / Kobayashi Yoshinori kaidai ; Ishizuka Harumichi sakuin

Imprint

[Tokyo] : Koten Kenkyūkai : Kyūko Shoin, Shōwa 53 [1978]

Author

Kobayashi, Yoshinori,

Author

Ishizuka, Harumichi,

Author

Okada, Mareo
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127833

Title

Kujakukyō tanji / Ishizuka Seitsū kaidai ; Miyazawa Toshimasa sakuin

Imprint

[Tokyo] : Shuppan Koten Kenkyūkai : Hakko Kyūko Shoin, Shōwa 58 [1983]

Author

Ishizuka, Seitsū

Author

Miyazawa, Toshimasa
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156719

Title

Neiha to Sō-fū sekizō bunka / [Kojima Tsuyoshi kanshū] ; Yamakawa Hitoshi hen

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, Heisei 24 [2012]

Author

Kojima, Tsuyoshi,

Author

Yamakawa, Hitoshi,
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153811

Title

Fukū Sanzō hyōseishū : hoka nishu / Kyūsojin Hitaku hen ; Kyūsojin Hitaku, Tsukishima Hiroshi, Nakamura Yūichi kaidai

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, Heisei 5 [1993]

Author

Kyūsojin, Hitaku,

Author

Tsukishima, Hiroshi,

Author

Nakamura, Yūichi,

Author

Yüan-chao,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers