Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Phun-gliṅ-gsuṅ-rab-ñams-gso-rgyun-spel-par-khaṅ, returned 36 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127417

Title

ʼPhags pa Śes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa źes bya ba bźugs so

Imprint

[Delhi : Phun-tshogs Dpal-ʼbyor, 1977]
2 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132289

Author

Gyonpo Tshering

Title

An astrological guidebook for everyday life : based on Buddhist astrology / research, Gyonpo Tshering ; translate, Gem Tshering, Jagar Dorji

Imprint

Thimphu : Phuntshog Rabten Khangsar, 1996
3 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152983

Author

Phun-tshogs-bkra-śis,

Title

Tiṅ ʼdzin gyi sgo brgya phrag ʼbyed paʼi gtam / Mkhan-po Phun-tshogs-bkra-śis

Imprint

[Thim-phu : Mkhan-po Phun-tshogs-bkra-śis], 2002
4 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151253

Author

Śāntarakṣita,

Title

Dbu ma rgyan gyi tshig leʼur byas pa bźugs so / [Slob-dpon Źi-ba-ʼtsho ... mdzad]

Imprint

[Ka-sbug : Phun-gliṅ-gsuṅ-rab-ñams-gso-rgyun-spel-par-khaṅ, 1961]
5 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133186

Author

Wirōt Sīsurō

Title

Sim ʻĪsān / Wirōt Sīsurō = Isan Sim : northeast Buddhist holy temples / Wiroj Srisuro

Imprint

Khō̜n Kǣn : Phāk Wichā Phư̄nthān Sathāpattayakam, Khana Sathāpattayakam, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2536 [1993]
6 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138633

Title

Do ha mdzod brgyad ces bya ba phyag rgya chen poʼi man ṅag gsal bar ston paʼi gźuṅ bźugs so

Imprint

[Palampur : Phun-tshogs chos ʼkhor gliṅ gsuṅ rab ñams gso rgyun spel par khaṅ, 1967?]
7 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134619

Author

Thanū Bunyarattaphan

Title

Rō̜i botkawī 100 pī Lūangpū Wǣn rō̜ikrō̜ng dōi Thanū Bunyarattaphan

Imprint

[Chiang Mai] : Bunmā Phưngthō̜ng, [1987]

Author

Sučhinnō,
8 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156383

Title

Phraphutthasātsanā : nangsư̄ rīan rāi wichā phư̄nthān chan matthayom sưksā pī thī 4-6

Imprint

[Bangkok] : Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā Khan Phư̄nthān, Krasūang Sưksāthikān, 2553 [2010]
9 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153394

Title

Rūam sutyō̜t phrakhrư̄ang Mư̄ang Lamphūn

Imprint

[Lamphun, Thailand] : Saphā Parīan Čhangwat Lamphūn, 2541 [1998]
10 of 36 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130521

Author

Phun-tshogs-bkra-śis,

Title

ʼBrug gi bzo rigs bcu gsum gyi bśad pa mkhas paʼi dgaʼ ston / Mkhan-po Phun-tshogs-bkra-śis

Imprint

[Thimphu : Mkhan-po Phun-tshogs-bkra-śis], 2003H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers