Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145303

Title

Zang Han fo xue ci dian = Bod Rgya Saṅs rgyas chos gʹzun gi tshig mdzod / zhu bian Wang Yinuan ; fu zhu bian Jianbaipingcuo ; bian xie Tang Jingfu ... [et al. ; Xi bei min zu xue yuan min zi yan jiu suo]

Imprint

Xining Shi : Qinghai min zu chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1986

Author

Wang, Yinuan
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133458

Author

Yang, Guiming

Title

Zang chuan fo jiao gao seng zhuan lue / Yang Guiming, Ma Jixiang bian yi

Imprint

Xining : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1992

Author

Ma, Jixiang
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143654

Title

Fo xue ci dian / zhu bian Wang Yinuan ; bian xie ren yuan Tang Jingfu ... [et al.]

Imprint

Xining Shi : Qinghai min zu chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1992

Author

Wang, Yinuan

Author

Tang, Jingfu
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144322

Author

Xie, Chongguang

Title

Zhongguo seng guan zhi du shi / Xie Chongguang, Bai Wen'gu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1990

Author

Bai, Wengu
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153555

Author

Banbanduojie,

Title

Nian hua wei xiao : Zang chuan fo jiao zhe xue jing jie / Banbanduojie zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1996
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153495

Author

Bkra-zhis Don-grub,

Title

Pu ti shu xia : Zang chuan fo jiao wen hua quan / Zhaluo zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1997
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141868

Author

Dongzhucairang,

Title

Hong hua zhi guang : Zang chuan fo jiao mi zong qi guan / Dongzhucairang zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai Sheng xin hua shu dian fa xing , 1999
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142358

Author

Huang, Weizhong

Title

Fo guang xi jian : Zang chuan fo jiao da qu shi / Huang Weizhong zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1997H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers