Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Ren min mei shu chu ban she : returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132971

Title

Longmen liu san diao xiang ji / Longmen shi ku yan jiu suo bian ; [zhuan wen Chen Zhejing, Wen Yucheng, Wang Zhen'guo ; cai tu she ying Chen Zhejing]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : quan guo Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

Chen, Zhejing

Author

Wen, Yucheng

Author

Wang, Zhen'guo
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135787

Author

Jin, Zhilin

Title

Yan'an shi ku yi shu / Jin Zhilin bian zhu

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1982
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134261

Title

Maiji shan shi ku diao su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Sun Jiyuan ; fu zhu bian Li Ximin]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Sun, Jiyuan,

Author

Li, Ximin
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136219

Author

Li, Gonglin,

Title

Song Li Gonglin Weimo yan jiao tu juan / [Gu gong bo wu yuan bian]

Imprint

[Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134444

Title

Dunhuang cai su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui [bian ; ben juan bian zhe Dunhuang yan jiu yuan ; zhu bian Duan Wenjie ; fu zhu bian Shi Weixiang, Ye Wenxi]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1987

Author

Duan, Wenjie

Author

Shi, Weixiang

Author

Ye, Wenxi
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134467

Title

Maijishan deng shi ku bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan gu wen Yan Wenru ; zhu bian Dong Yuxiang]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987

Author

Dong, Yuxiang
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133997

Title

Fa men si di gong zhen bao = Precious cultural relics in the crypt of Famen Temple / Fa men si kao gu dui ; Shi Xingbang bian xuan ; Han Wei tu ban jie shuo

Imprint

Zhongguo Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Shi, Xingbang

Author

Han, Wei,
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134211

Title

Bing ling si deng shi ku diao su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Dong Yuxiang ; fu zhu bian Yue Banghu]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Dong, Yuxiang

Author

Yue, Banghu
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134259

Title

Longmen shi ku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Wen Yucheng ; fu zhu bian Li Wensheng]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1988

Author

Wen, Yucheng

Author

Li, Wensheng
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134353

Author

Liu, Lizhong,

Title

Zang chuan fo jiao yi shu / Liu Lizhong bian ji, she ying

Imprint

[Tientsin] : [Hong Kong] : Dianjin ren min mei shu chu ban she ; San lian shu dian Xianggang fen dian, 1988H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers