Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Samnakphim Suwichān, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151621

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Khatitham khō̜ng Thān Phutthathāt / ʻŌ̜. ʻAphipunyō rūaprūam

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2498 i.e. 1955]

Author

ʻAphipunyō,
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139419

Author

Chō̜. Phō̜. Thō̜

Title

Chīwit læ ngān khōng Thān Phutthathāt Phikkhu / Chō̜. Phō̜. Thō̜. rūaprūam

Imprint

Sām Yō̜t, Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2498 i.e. 1955]

Author

Phra Thēpwisutthimēthī
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151668

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Nipphān / dōi Phutthathāt Phikkhu

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2497 i.e. 1954]
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139471

Title

Sūan Mōk-Chaiyā / Phutthathāt Phikkhu [phūrūaprūam]

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2496 i.e. 1953]

Author

Phra Thēpwisutthimēthī
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156040

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Thētsanā læ ʻōwāt / Phutthathāt Phikkhu

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2497 i.e. 1954]
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156041

Author

Phra Thēpwisūttimēthī

Title

Kīattikhun Phraphutthačhao (ʻaphinētsakrom) : kap khambanyāi rư̄ang būat læ dap thuk / Phutthathāt Phikku

Imprint

Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2497 i.e. 1954]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers