Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Shanxi ren min chu ban she, returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141463

Author

Zhao, Qi

Title

Xin xue yu chan xue / Zhao Qi zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2001
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145406

Author

Luo, Zhaohui

Title

Dong fang fo jiao wen hua / hu zhe Luo Zhaohui, Jiang Yili

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986

Author

Jiang, Yili
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144607

Author

Zhencheng,

Title

Qingliang shan zhi / 'Qingliang shan zhi' biao dian zu ; Li Yumin shen ding

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Li, Yumin,
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133587

Author

Du, Doucheng

Title

Dunhuang Wutai shan wen xian jiao lu yan jiu / Du Doucheng

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143992

Author

Wang, Jinglin,

Title

Zhongguo gu dai si yuan sheng huo / Wang Jinglin zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153544

Title

Jin ci Hua yan shi jing : shi ke xuan / zhu bian Huang Zheng, Song Fusheng ; fu zhu bian Yin Can, Li Gang, Guo Yong'an

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1996

Author

Huang, Zheng
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156758

Author

Chang, Yuansheng

Title

Jin ci cai hua yu bi hua / Chang Yuansheng, Song Naizhong zhu ; Taiyuan Shi Jin ci bo wu guan [bian]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2012

Author

Song, Naizhong
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152759

Author

Wang, Baoku

Title

Fo guo sheng jing : Shanxi fo jiao si miao yu wen hua = Holy land : Buddhists temples and Buddhist culture in Shanxi / Wang Baoku, Wang Peng zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2005

Author

Wang, Peng
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134113

Author

Huixiang,

Title

Gu Qingliang zhuan / [Huixiang]. Guang Qingliang zhuan / [Yanyi]. Xu Qingliang zhuan / [Zhang Shangying] ; Chen Yangjiong, Feng Qiaoying jiao zhu [san shu]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Chen, Yangjiong

Author

Feng, Qiaoying

Author

Yanyi,

Author

Zhang, Shangying,
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145933

Title

Zhongguo fo xue lun wen ji / Ren Jiyu, Ji Xianlin, Cai Shangsi deng zhu

Imprint

Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984

Author

Ren, Jiyu,

Author

Ji, Xianlin

Author

Cai, Shangsi,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers