Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Thụdammạwạti, returned 15 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152069

Author

Sirikañcanābhivaṃsa,

Title

Dvimātikā kaṅkhā ạ mēi ạhpyei, pạhtạmạ pāing. [yēi thu] Sīrikaăncanābhivaṃsa

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1940
2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126471

Author

Obhāsa,

Title

Weithantạra zat taw kyī / Ū Obhāsa

Imprint

Yan kon : Thụdammạwạti, [1947]
3 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126514

Author

Buddhaghosa

Title

Sammohavinodanī mūla ṭīkā pāṭh. Hsạ ya Ū Kyī [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1915

Author

Kyī,
4 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126614

Title

Thok Mahāvā ṭīkā pāṭh. Hsạ ya Ū Kyī [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] tọ kya mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1915

Author

Kyī,
5 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126758

Title

Matịka datụkạhta ạ mēi ạ hpyei. Thụdammạwạti Palị hsạ ya kyī myā si sin yēi thā kyạ thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1941
6 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126806

Author

Dhammapāla

Title

Mūlaṭīkā ị ạ hpwịn hpyit thāw Pyinsạpạkyaing anuṭīkā pat. [yēi thu] Ạ shin Dhammapāla. Hsạ ya Thēin [hnịn ạ chā hsạ ya myā kyị shụ pyin hsin thi]

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1928

Author

Siʻnʺ,
7 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152142

Author

Kaviñāṇadhaja,

Title

Sạtụ girị shụ bwe kyān / Taung Lēi Lōn Hsạ ya taw ; Hsạ ya Nyan kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon : Thụdammạwạti, 19<29 >-<38 > [v. 1, 1938]

Author

Nyan, Saya
8 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126470

Title

Khuddakanikāya ạ win hpyit thāw Vimānavatthu Pāḷi taw, hnịn Petavatthu Pāḷi taw, Theragāthā Pāḷi taw, Therīgāthā Pāḷi taw. Ū Thēin [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1924

Author

Siʻnʺ,
9 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126615

Author

Buddhaghosa

Title

Jātatthakī pāṭh, [yēi thu] Shin Buddhaghosa. Jātatthakī nisya, [yēi thu] Aggacārakavidhaja Hsạ ya taw. Hsạ ya Thēin [hnịn ạ chā hsạ ya kyī myā] kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1927

Author

Aggācārakavidhaja,

Author

Siʻnʺ,
10 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126798

Author

Sumaṅgala, Thera,

Title

Tika kyaw nịthyạ. [Myan ma pyan hso thu] Ariyālaṅkāra Hsạ ya taw. Hsạ ya Thēin, Hsạ ya Nyan tọ kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1929

Author

Ariyālaṅkāra, Sayadaw

Author

Siʻnʺ,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers