Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143354

Title

Su yu fo yuan / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo [bian]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143481

Author

Liu, Changjiu

Title

Zhongguo chan men gong an / Liu Changjiu bian zhu

Imprint

Shanghai : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143027

Title

Dao fo ru si xiang yu Zhongguo chuan tong wen hua / Zhang Rongming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994

Author

Zhang, Rongming,
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143163

Author

Ke, Yunlu

Title

Xian xian di ling guang : Ke Yunlu tan chan yu xian dai ren sheng / Ke Yunlu zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132733

Title

Shanghai fo si su shi / zhu bian He Quan'gang ; fu zhu bian Wu Mengqing, Zhu Weichang

Imprint

Shanghai : Shanghai Zhong yi yao da xue chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994

Author

He, Quan'gang

Author

Wu, Mengqing

Author

Zhu, Weichang
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142434

Author

Qi, Zhixiang

Title

Fo jiao mei xue / Qi Zhixiang zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1997
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133556

Title

Zhong wai wen hua jiao liu shi hua / Shen Lixin zhu bian

Imprint

Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991

Author

Shen, Lixin
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133698

Author

Wei, Chengsi

Title

Zhongguo fo jiao wen hua lun gao / Wei Chengsi zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144149

Author

Gu, Weikang

Title

Chan zong : wen hua jiao rong yu li shi xuan ze / Gu Weikang

Imprint

Shanghai : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1990H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers