Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145290

Title

Shi yong fo xue ci dian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154052

Title

Fo jiao wen hua ci dian / Ren Daobin zhu bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991

Author

Ren, Daobin
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143731

Title

San zang fa shu / Shi Yiru [...et al.] zhuan

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991

Author

Yiru,
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144301

Author

Taixu,

Title

Fo xue ru men / Taixu zhu ; [Murong Zhen xuan ji]

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1990

Author

Murong, Zhen

Author

Taixu,
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144329

Author

Yichu,

Title

Shi shi liu tie / Shi Yichu zhuan

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154182

Author

Wu, Zhuo

Title

Fo jiao dong chuan yu Zhongguo fo jiao yi shu / Wu Zhuo zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134221

Title

Dunhuang yu yan wen xue lun wen ji / Hangzhou da xue gu ji yan jiu suo, Zhejiang sheng Dunhuang xue yan jiu hui, Zhongguo Dunhuang Tulufan xue hui yu yan wen xue fen hui he bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers