Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zong jiao wen hua chu ban she, returned 77 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157144

Author

Su, Shuhua,

Title

Wu xin gui yuan / Su Shuhua zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2014
2 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141255

Title

Zhongguo fo jiao jian shi / Fang Litian zhu bian ; Hua Fangtian fu zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001

Author

Fang, Litian,

Author

Hua, Fangtian,
3 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141401

Author

Ren, Yimin

Title

Jing ji lian bang : Tianmu Shan Fo jiao yuan liu yin lun / Ren Yimin zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
4 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141411

Author

Shengkai,

Title

Zhongguo Han chuan fo jiao li yi / Shengkai zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
5 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131949

Author

Li, Ling

Title

Fo jiao zao xiang liang du yu yi gui / Li Ling bian zhu

Imprint

Beijing : Zong jiao wen hua chu ban she, 1998
6 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156710

Title

Ci yun si zhi / Shi Yanchao zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2012

Author

Yanchao,
7 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131038

Title

Xian dai Hua seng ying lian / Jin Shiqiu bian zhu

Imprint

Beijing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001

Author

Jin, Shiqiu
8 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142114

Author

Lin, Qin

Title

Yu fotuo dui hua : yong sheng di bai xiang / Lin qin, Li Jueming zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1998

Author

Li, Jueming
9 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152800

Author

Bai, Zhengmei

Title

Jianyue lüshi zhuan / Bai Zhengmei zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
10 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152815

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo fo jiao yu Zhongguo wen hua / Du Jiwen zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers