Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist monks returned 273 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137994

Author

Thanh T],

Title

S]̉ 33 [i. e. ba m]ơi ba] vị tô Thiền tông Ân-Hoa

Imprint

[Gia-địn] Tu viên Choơn Không [1972]
2 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156848

Author

Taṅʻ Nuiṅʻ Tuiʺ,

Title

Vaṃsānu citʻ dhātʻ nuiʺ krāʺ ce khaiʹ sū ʼA rhaṅʻ Ūʺ Vicāra / Taṅʻ Nuiṅʻ Tuiʺ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Unity Cā pe, 2012
3 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129259

Title

Lives of early Buddhist monks : the oldest extant biographies of Indian and Central Asian monks / [compiled & translated by] Saroj Kumar Chaudhuri

Imprint

New Delhi : Abha Prakashan, 2008

Author

Chaudhuri, Saroj Kumar
4 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131896

Title

Tipiṭakadhara rvhe ra tu cā coṅʻ, 1310-1360

Imprint

Ranʻ kunʻ : Praññʻ thoṅʻ cu Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ ʼA cuiʺ ra, Sāsanā reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 1998
5 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132021

Author

Wēt Wō̜rawit

Title

4 yō̜t ʻariya 4 phāk Wēt Wō̜rawit rūaprūam læ rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Wō̜rawit : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Thanaban Čhatčhamnāi, [1998?]
6 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131693

Author

Khuiṅʻ Mā,

Title

ʼAñjalī : dhammarasa kabyā myāʺ / Moṅʻ Khuiṅʻ Mā

Imprint

Ranʻ kunʻ : ʼA suiṅʻʺ ʼA vuiṅʻʺ Cā pe : [Phranʻʹ khyi reʺ], Paṅʻ nī Cā ʼupʻ Tuikʻ, 1999
7 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133383

Author

Nam, Chŏng-hŭi

Title

Sosŏl Wŏnhyo / Nam Chŏng-hŭi chŏ

Imprint

[Seoul] : Tosŏ Chʻulpʻan Changwŏn, 1992
8 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153084

Author

Rvhe kyaṅʻ Dhammāruṃ Tuikʻ Cha rā toʻ

Title

Maṇḍalādivinicchaya kyamʻʺ / Muṃ rvā Mruiʹ Rvhe Kyanʻ Dhammā ruṃ Tuik Cha rā toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Cinʻ Panʻʺ Mruiṅʻ Cā pe, 2001

Author

ʼAggasāra,
9 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131221

Title

Bhikshu Kāludāyī Mahāsthavira smr̥tigrantha / sampādaka maṇ̣ḍalaḥ, Bhikshu Saṅgharakshita, Śākya Surena, Kr̥shṇa Maharjana 'Duḥkhī'

Imprint

[Lalitpur] : Āśākājī Maharjana, 2000

Author

Kāludāyī,

Author

Sangharakshita,

Author

Surena, Śākya

Author

Duḥkhī, Kr̥shṇa Maharjana
10 of 273 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153732

Title

Thamnīap phra phūphatthanā dēk

Imprint

Krung Thēp : Krom Kānsātsanā, Krasūang Sưksāthikān rūamkap ʻOngkān Thun Phư̄a Dēk Hǣng Saha Prachāchāt, 2537 [1994]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers