Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist stories, Chinese returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131522

Author

Xie, Shengbao,

Title

Ling yi sheng ji : Dunhuang bi hua shi ji gu shi / Xie Shengbao bian zhu

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 2000
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152412

Title

Guan yu Han chuan fo jiao de 100 ge gu shi = 100 stories of Buddhism / Quezhen Jiangcuo Renboqie, Kanbu Tudan Nima Renboqie shen ding ; [zong bian ji He Nanhui]

Imprint

Taibei Shi : Yu he wen hua chu ban you xian gong si, 2008

Author

Quezhenjiangcuo,

Author

Tudannima,

Author

He, Nanhui
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129809

Author

Chen, Yu,

Title

Kezier shi ku bi hua gu shi jing xuan = Keziershikubihua gushijingxuan / Chen Yu, He Qi bian zhu ; Zhang Aihong hui

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2005

Author

He, Qi
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152764

Author

Yang, Mei

Title

101 ge chan jing fo li de jing dian gu shi = 101 classic stories of Zen and Buddhist theory / Yang Mei, Huang Lin bian zhu

Imprint

Shanghai : Xue lin chu ban she, 2005

Author

Huang, Lin
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133998

Title

Fo jiao shuo hua wen xue quan ji / [yi zhe Liu Xinru]

Imprint

Gaoxiong Shi : Fo guang chu ban she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 77-<78 > [1988-<1989 >

Author

Liu, Xinru
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129235

Title

Guan yu Zang chuan fo jiao de 100 ge gu shi = 100 stories of Tibetan Buddhism / Huo fo Quezhenjiangcuo Renboqie, Kan bu Tudannima Renboqie shen ding

Imprint

Taibei Shi : Yu he wen hua chu ban you xian gong si, 2008

Author

Quezhenjiangcuo,

Author

Tudannima,
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129357

Author

Chen, Yu,

Title

Tonkō hekiga monogatari / chosha Chin Gyoku ; yakusha Ka Yayō

Imprint

Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2008

Author

He, JiarongH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers