Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Decorative arts returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132354

Author

Pan, Shouyong

Title

Fo jiao yu gong yi za xiang / Pan Shouyong zhu

Imprint

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 1996
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000104838

Title

Review of The Arts and Crafts of the Swat Valley: Living Traditions in the Hindu Kush by Johannes Kalter; Crafts of Jammu, Kashmir and Ladakh by Jaya Jaitly

Author

Tarlo, Emma

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  56:1 159-160 1993
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156241

Title

Sheng shi huang chao mi bao : Famen Si di gong yu da Tang wen wu te zhan = Imperial treasures : relics of Famen Temple underground palace and flourishing Tang / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Ba Dong]

Imprint

Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 99 [2010]

Author

Ba, Dong
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133551

Title

Xizang yi shu. Bod ljoṅs sgyu rtsal / Xizang Zizhiqu wen xue yi shu jie lian he hui bian

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1991
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133566

Title

Tibetische Buchdeckel / Bayerische Staatsbibliothek ; [Katalog, Günter Grönbold]

Imprint

München : Die Staatsbibliothek, 1991

Author

Grönbold, Günter
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133997

Title

Fa men si di gong zhen bao = Precious cultural relics in the crypt of Famen Temple / Fa men si kao gu dui ; Shi Xingbang bian xuan ; Han Wei tu ban jie shuo

Imprint

Zhongguo Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Shi, Xingbang

Author

Han, Wei,
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134149

Author

Norton, Ann W.

Title

Gods, saints & demons : sacred art of India and Tibet / Ann W. Norton

Imprint

Storrs : W. Benton Museum of Art, University of Connecticut, [1989]
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153467

Author

Wu, Limin,

Title

Fa men si di gong Tang mi man tu luo zhi yan jiu / zhu zhe Wu Limin, Han Jinke ; [bian ji Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo, Fa men si bo wu guan, Fo jiao zhi lian jing yuan wen hua bu]

Imprint

Xianggang : Zhongguo fo jiao wen hua chu ban you xian gong si, 1998

Author

Han, Jinke
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000103840

Title

Review of Objetos e imagenes de al-Andalus by Teresa Pérez Higuera

Author

Contadini, Anna

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  60:1 136-137 1997
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136343

Title

Kyōto no bijutsu kōgei

Imprint

1979H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers