Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Dunhuang Caves returned 82 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131783

Author

Tagawa, Junzō

Title

Tonhwang sŏkkul / Tʻagawa Chunjo chiŭm ; Pak To-hwa omgim

Imprint

Sŏul : Kaema Kowŏn, 1999
2 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131840

Title

Dunhuang shi ku = Grotto art in Dunhuang / [zhu bian Gu Weiheng ; she ying Sun Zhijiang ... [et al.]]

Imprint

Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 1998

Author

Gu, Weiheng

Author

Sun, Zhijiang
3 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153065

Author

Liu, Shiping,

Title

Dunhuang bai nian / Liu Shiping, Meng Xianshi zhu

Imprint

Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2001

Author

Meng, Xianshi,
4 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132791

Author

Duan, Wenjie

Title

Duan Wenjie Dunhuang yi shu lun wen ji

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
5 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135738

Title

Tonkō Bakukōkutsu / Tonkō Bunbutsu Kenkyūjo hen ; [kanshū Chūgoku Sekkutsu Tonkō Bakukōkutsu Henshū Iinkai]

Imprint

Tōkyō : Heibonsha, 1980-1982
6 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130421

Author

Fan, Jinshi

Title

Dunhuang jian shang : Jing xuan 50 ku, Mogao Ku, Yulin Ku, Xi qian fo dong / Fan Jinshi, Liu Yongzeng

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu mei shu chu ban she, 2003

Author

Liu, Yongzeng
7 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134326

Author

Duan, Wenjie

Title

Dunhuang shi ku yi shu lun ji / Duan Wenjie zhu ; Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
8 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134795

Author

Shen, Yizheng,

Title

Dunhuang yi shu / Shen Yizheng zhu

Imprint

Taibei Shi : Xiong shi tu shu gong si, Min guo 75 [1986]
9 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134806

Author

Su, Yinghui

Title

Dunhuang cai su / Su Yinghui zhu

Imprint

Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, min guo 75 [1986]
10 of 82 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132025

Author

Wu, Jian,

Title

Dunhuang fo ying / Wu Jian she ying

Imprint

Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 1998H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers