Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Fa men si (Fufeng Xian, China) returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131561

Title

Fa men si / Han Jinke zhu bian

Imprint

Xianggang : Xiang jiang chu ban you xian gong si, 1999

Author

Han, Jinke,
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132684

Title

Fa men si = Famen temple / Fa men si bo wu guan bian

Imprint

Xi'an Shi : Shanxi lü yu chu ban she, 1994
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131170

Author

Shang, Chengyong

Title

Wan shi fa men : Fa men si di gong fo gu zai shi zhi mi / Shang Chengyong, Yue Nan zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2001

Author

Yue, Nan
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131562

Title

Fa men si wen hua yan jiu. zhu bian Han Jinke

Imprint

Beijing : Zhongguo sanxia chu ban she, 1999

Author

Han, Jinke,
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131675

Author

Han, Jinke,

Title

Cong fo zhi she li dao fa men si wen hua / Han Jinke zhu

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131328

Title

'98 Fa men si Tang wen hua guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji / [Han Jinke zhu bian]

Imprint

Xi'an Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2000

Author

Han, Jinke
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129902

Author

Shang, Chengyong

Title

Fo you fa men : Fa men si di gong fo zhi zai shi zhi mi / Shang Chengyong, Yue Nan zhu

Imprint

Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2005

Author

Yue, Nan
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156241

Title

Sheng shi huang chao mi bao : Famen Si di gong yu da Tang wen wu te zhan = Imperial treasures : relics of Famen Temple underground palace and flourishing Tang / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Ba Dong]

Imprint

Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 99 [2010]

Author

Ba, Dong
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133997

Title

Fa men si di gong zhen bao = Precious cultural relics in the crypt of Famen Temple / Fa men si kao gu dui ; Shi Xingbang bian xuan ; Han Wei tu ban jie shuo

Imprint

Zhongguo Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Shi, Xingbang

Author

Han, Wei,
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153467

Author

Wu, Limin,

Title

Fa men si di gong Tang mi man tu luo zhi yan jiu / zhu zhe Wu Limin, Han Jinke ; [bian ji Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo, Fa men si bo wu guan, Fo jiao zhi lian jing yuan wen hua bu]

Imprint

Xianggang : Zhongguo fo jiao wen hua chu ban you xian gong si, 1998

Author

Han, JinkeH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers