Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Gansu Sheng returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131667

Author

Dong, Yuxiang

Title

Fan gong yi yuan : Gansu shi ku si / Dong Yuxiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 1999
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138441

Author

Sullivan, Michael,

Title

The cave temples of Maichishan. Photos. by Dominique Darbois. With an account of the 1958 expedition to Maichishan by Anil de Silva

Imprint

Berkeley, University of California Press, 1969

Author

Silva-Vigier, Anil de
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131903

Author

Andrews, Fred H.

Title

Wall paintings from ancient shrines in Central Asia / recovered by Sir Aurel Stein ; described by Fred H. Andrews

Imprint

Bangkok, Thailand : SDI Publications, 1998

Author

Stein, Aurel,
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131314

Title

Wuwei Tianti Shan shi ku / Dunhuang yan jiu yuan, Gansu Sheng bo wu guan bian zhu ; Zhang Xuerong, He Jingzhen, Wu Yiru zhi bi

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000

Author

Zhang, Xuerong

Author

He, Jingzhen

Author

Wu, Yiru
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132685

Title

Gansu shi ku yi shu diao su bian = Grotto art of Gansu sculpture / Zhang Baoxi zhu bian

Imprint

Lanzhou : Gansu mei shu chu ban she, 1994

Author

Zhang, Baoxi
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132077

Title

Gansu shi ku yi shu bi hua bian = Gansu grottoes art--frescoes / Zhang Baoxi zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 1997

Author

Zhang, Baoxi
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134211

Title

Bing ling si deng shi ku diao su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Dong Yuxiang ; fu zhu bian Yue Banghu]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Dong, Yuxiang

Author

Yue, Banghu
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136907

Author

Kitagawa, Momoo,

Title

Bijutsu kikō Tonkō

Imprint

52 [1977]
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133336

Author

Duan, Ping,

Title

He xi bao juan di diao cha yan jiu / Duan Ping zhu

Imprint

Lanzhou : Lanzhou da xue chu ban she, 1992
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156184

Title

Hexi bao juan ji cui / Wang Xuebin zhuan ji

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010

Author

Wang, Xuebin,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers