Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Lamas returned 188 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141869

Author

Dorji, C. T.

Title

Gyalsay Tenzin Rubgye and his reincarnations / C.T. Dorji

Imprint

Delhi : Prominent Publishers, 1999

Author

Jigme Singye Wangchuck,
2 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131226

Title

Buddhist masters / [compiled by] Tsering Wangdhi Lhoba (Hyolmo)

Imprint

Kathmandu : Lhoba Publication, [2000?]

Author

Hyolmo, Tsering Wangdhi Lhoba
3 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142000

Title

Li bei Dalai la ma yu Banchan e'erdeni nian pu = Chronicle of the genealogy of the Dalai Lama and Bainqen Erdini / zhu bian Danzhu'angben

Imprint

Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998

Author

Danzhu'angben
4 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143553

Author

Snelling, John,

Title

Buddhism in Russia : the story of Agvan Dorzhiev, Lhasa's emissary to the tzar / John Snelling ; [foreword by Stephen Batchelor]

Imprint

Shaftesbury, Dorset ; Rockport, Mass. : Element, 1993
5 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157059

Author

Zhou, Xiyin

Title

Wei Xizang he ping jie fang er xian shen de Geda huo fo = Wei Xizang heping jiefang er xianshen de Gedahuofo / Zhou Xiyin bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2012
6 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145227

Author

Zhang, Bozhen

Title

Xizang fo jiao si zhong : Dalai la ma zhuan, Banchan E er de ni zhuan, Xizang Da hu bi le han kao, Xizang sheng ji kao / Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue Han wen wen xian bian ji shi ; [yuan zhu Zhang Bozhen ; zhu bian Chen Jiajin]

Imprint

[Zhengzhou shi] : Henan sheng Zhongzhou gu ji chu ban she, [1987?]

Author

Chen, Jiajin,
7 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142337

Author

Feng, Zhi,

Title

Ling ta yu jin shen : li dai Dala, Banchan sheng si yi gui / Feng Zhi zhu

Imprint

Haikou Shi : Hainan chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1997
8 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142550

Title

Qing dai yi lai zhong yang zheng fu dui Xizang di zhi li yu huo fo zhuan shi zhi du shi liao hui ji / Zhao Xueyi, Chang Weimin, Ou Shengming bian

Imprint

Beijing : Hua wen chu ban she, 1996

Author

Zhao, Xueyi

Author

Chang, Weimin

Author

Ou, Shengming
9 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140582

Title

Śar phyogs kyi ñi ma / ʼOg min O-rgyan smin grol gliṅ

Imprint

Dehra Dun, U.A. : Sṅa-ʼgyur mtho slob mdo rgyud legs bśad gliṅ nas ʼdon spel źus, 2004-
10 of 188 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141397

Author

Pu̇rėvdorzh, G.

Title

Dilova Khutagt Zhamsranzhav / G. Pu̇rėvdorzh ; khi͡anan tokhiolduulsan G. Dashni͡am

Imprint

Ulaanbaatar : 'Soëmbo Printing' KhKhK, 2001

Author

Dashni͡am, G.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers