Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Rites and ceremonies returned 183 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130847

Author

Pak, Ŭi-sŏ

Title

Hanʼguk ŭi chŏntʻong changnye / kŭl, sajin Pak Ui-sŏ = Traditional funeral of Korea / Robert U.S. Park

Imprint

Sŏul : Chaewŏn, 2002
2 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131905

Author

ʻAphithān Somčhai

Title

Ngānsop Lānnā : prāsāt nok hatsadiling sū mai sop / ʻAphithān Somčhai

Imprint

[Chiang Mai] : Khrōngkān Wičhai rư̄ang Withī Chīwit læ Watthanatham Klum Chāng Fīmư̄ nai Chonnabot Phāk Nư̄a, Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2541 [1998]
3 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137936

Author

Minagawa, Hiroyoshi,

Title

Sōsai ni taisuru hitobito no ishiki

Imprint

47(1972)

Author

Shirogane, Shōbun,

Author

Nakano, Tōzen,
4 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156810

Author

Nǣngnō̜i Saksī,

Title

Sathāpattayakam phramēn nai Sayām / Mō̜m Rātchawong Nǣngnō̜i Saksī læ khana ; [bannāthikān, Wathanyū Thēphatthī]

Imprint

[Bangkok, Thailand] : Thanākhān Krung Thēp : Samākhom Sathāpanik Sayām, 2555 [2012]

Author

Wathanyū Thēphatthī
5 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155988

Author

Tamamuro, Taijō,

Title

Sōshiki Bukkyō

Imprint

38 [1963]
6 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156660

Title

Pulgyo sangjerye annae : chaega sindo nŭl wihan sangnye wa cherye chinaenŭn pŏp / Taehan Pulgyo Chogyejong P'ogyo Yŏn'gusil p'yŏnch'an

Imprint

Sŏul-si : Chogyejong Ch'ulp'ansa, 2011
7 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129406

Author

Jiang, Xinjian,

Title

Fo jiao yu Zhongguo sang zang wen hua / Jiang Xinjian zhu

Imprint

Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2008
8 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153407

Author

Charoen Tanmahapran

Title

Lǣ praphēnī chāilē / Čharœ̄n Tanmahāphrān

Imprint

Nonthaburī : Samnakphim Thān Būakǣo : Bō̜risat Thanaban Čhatčhamnāi, 2541 [1998]
9 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136876

Author

Furuse, Kentoku,

Title

Hōji to kaimyō no subete

Imprint

52 [1977]
10 of 183 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132984

Title

Rūam botkhwām wādūai nokhatsadīling

Imprint

Mahā Sārakhām : Sūn Watthanatham Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a, [1993]

Author

Phra ʻAriyānuwat (ʻĀrī),H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers