Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Zhejiang Sheng returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152809

Author

Chen, Yongge,

Title

Fo jiao hong hua de xian dai zhuan xing : Minguo Zhejiang fo jiao yan jiu, 1912-1949 / Chen Yongge zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154921

Title

Jing Shan zhi / [Song Kuiguang zhuan]

Imprint

Taiwan Taibei : Ming wen shu ju, 1980

Author

Song, Kuiguang,
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153295

Author

Chen, Rongfu

Title

Zhejiang fo si shi hua / Chen Rongfu zhu

Imprint

Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 1999
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207758

Title

Review of Some Assembly Required: Work, Community and Politics in China's Rural Enterprises by Calvin Chen

Author

Blecher, Marc

Host item

The Journal of Asian Studies  67:4 1414-1416 2008
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141401

Author

Ren, Yimin

Title

Jing ji lian bang : Tianmu Shan Fo jiao yuan liu yin lun / Ren Yimin zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141546

Title

Zhe cang Dunhuang wen xian / [Zhe cang Dunhuang wen xian bian zuan wei yuan hui]

Imprint

[Hangzhou Shi] : Zhejiang jiao yu chu ban she, 2000
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140693

Title

Shaoxing fo jiao zhi / 'Shaoxing fo jiao zhi' bian zuan wei yuan hui bian

Imprint

Hanzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2003
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136162

Title

Xixi fan yin zhi / [Wu Bentai zhuan i.e. ji ; Shi Zhiyi bian]. Chong fu si zhi / [Zhu Wenzao zhuan]. Xu Zhong fu si zhi / [Zhang Tingyu xu zhuan]

Imprint

Taiwan Taibei : Ming wen shu ju, 1980

Author

Wu, Bentai,

Author

Zhiyi,

Author

Zhu, Wenzao,

Author

Zhang, Tingyu,
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140374

Title

Huang Shiqiang zhuan. Puxian Pusa shuo zheng ming jing / Zhang Shuang ze ren bian ji

Imprint

Hangzhou : Xi ling yin she chu ban she, 2004
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156800

Author

Lu, Yongfeng,

Title

Wu fang yan qu bao juan yan jiu = The study on baojuan in the region of Wu dialect / Lu Yongfeng, Che Xilun zhu

Imprint

Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012

Author

Che, XilunH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers