Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [2522 i.e. 1979] returned 34 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136499

Author

Phra Phrommamunī

Title

Ngœ̄n khư̄ ngœ̄n / khō̜ng Phra Thammadilok (Witchamai)

Imprint

[Chon Buri : Yuwaphutthikkasamākhom Chon Buri, 2522 i.e. 1979]

Author

Wīan Wīratham,
2 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136500

Author

Phra Sāsanasōphon

Title

Khlōng Phutthaphasit khāthā Thammabot / dōi Phra Sāsanasōphon (Plō̜t ʻAtthakārīthēra Pō̜. Thō̜. 9), ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Rāchāthiwātsawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, wan thī 11 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2522

Imprint

[Krungthēp Mahānakhō̜n] : Suwit ʻŌsathānukhrō̜, [2522 i.e. 1979]
3 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136501

Author

Phra Thēpsumēthī

Title

Prachum kawī / khō̜ng Phra Thēpsumēthī (Sawǣng Wimalō)

Imprint

[Bangkok?] : Sǣngfā Wisāhakit, [2522 i.e. 1979]

Author

Phra Thēpsumēthī
4 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136502

Author

Phra Yānasangwō̜n

Title

Kānbō̜rihān thāng čhit / khō̜ng Somdet Phra Yānasangwō̜n. Sukkhaphāp čhit phūsūngʻāyū / khō̜ng Sūn Sukkhawitthayā Čhit, Kō̜ng Sukkhaphāp Čhit

Imprint

[Thailand : s.n., 2522 i.e. 1979]

Author

Charat Wiriyawat,
5 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147277

Title

ʻAnusō̜n khun mǣ

Imprint

[Bangkok : Sučhit Sunthō̜nphimon, 2522 i.e. 1979]

Author

Būaphư̄an Sunthō̜nphimon,
6 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147403

Author

Chō̜. ʻItsarānon

Title

Nānā sān / Chō̜. ʻItsarānon

Imprint

[Bangkok : s.n., 2522 i.e. 1979]

Author

Phra Rātchawarawēthī
7 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147552

Author

Phra Rātchathammanithēt

Title

Phraphutthasātsanā parithat / Phra Sōphonkhanāphō̜n (Rabǣp Thitayānō) rīaprīang

Imprint

[Bangkok] : Saphā Kānsưksā Mahāmakutrātchawitthayālai, [2522 i.e. 1979]
8 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147555

Author

Phra Wannarat

Title

Čhaturārak / dōi Somdet Phra Wannarat (Phư̄an Titsakhasiri). Læ Botpraphan nātadontrī / khō̜ng Homhūan Nākhasiri

Imprint

[Bangkok : s.n., 2522 i.e. 1979]

Author

Hō̜mhūan Khanthasiri,
9 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147582

Author

Sutthiphong Tantayāphisānsut

Title

Lak Phraphutthasātsanā / Sutthiphong Tantayāphisānsut rūaprūam læ rīaprīang

Imprint

[Bangkok : Phra Sīwisutthiwēthī, 2522 i.e. 1979]

Author

Phra Wisutthiwongsāčhān
10 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126427

Author

Phra Rātchathammanithēt

Title

Phrasuttantapidok Sangyuttanikāi / Phra Sōphonkhanāphō̜n (Rabǣp Thitayānō) rīaprīang

Imprint

[Krungthēp Mahānakhō̜n] : Saphā Kānsưksā Mahāmakut Rātchawitthayālai, [pref. 2522 i.e. 1979]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers