Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [2529 i.e. 1986] returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134651

Title

ʻAnusō̜n nai kānbamphen kuson thaksinānuprathān ʻatthi Nāi Prīdī Phanomyong, wan thī 11 Phrưtsaphākhom 2529

Imprint

[Bangkok : Phūnsuk Phanomyong, 2529 i.e. 1986]

Author

Pridi Banomyong
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134807

Author

Suchīp Punyānuphāp

Title

Long discourses group = Dīghanikāyasutta / English version from the book in Thai, the Trīpiṭaka in summary by Sujib Punyanubhap

Imprint

[Bangkok], Thailand : Mahamakut Educational Council, Buddhist University, [2529 i.e. 1986]
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134813

Author

Tai Tāmthāng

Title

Sō̜ng thotsawat nai dong khamin / dōi Tai Tāmthāng

Imprint

Nonthaburī : Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Chō̜ Mafai ; Phenbun phūčhatčhamnāi, [2529 i.e. 1986]
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145279

Title

'Phraphutthasātsana kap Khwāmmankhong khō̜ng Chāt'

Imprint

Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Saphā Yuwaphutthika Samākhom hǣng Chāt : Čhatčhamnāi dōi Sāmakkhīsān, [2529 i.e. 1986]
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145324

Author

Buddhadatta

Title

Mathuratthawilāsinī ʻatthakathā Phutthawong, Bālī-Thai = Madhuratthavilāsinī Buddhavaṃsaṭṭhakathā, Pali-Thai

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phūmiphalō Phikkhu, [2528-2529 i.e. 1985-1986]
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145439

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Phet nai Phratraipidok ; Sawan nai thuk ʻiriyābot / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu

Imprint

Krung Thēp : Samnak Nangsư̄ Thammabūchā, [2529 i.e. 1986]

Author

Phra Thēpwisutthimēthī
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145487

Author

Wisālō,

Title

Phutthasātsanā kap khunkhā rūamsamai / Phra Phaisān Wisālō

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khimthō̜ng : Sāisong Sưksit, Khlet Thai čhatčhamnāi, [2529 i.e. 1986]
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134781

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Hāk khō̜mmūnit khaomā Phutthasātsanā yang yū dai : khayāi khwām čhāk rư̄ang Khunkhā khō̜ng Phutthasātsanā læ Phonsīa khō̜ng watthuniyom khō̜ng Thān Phutthathāt / [dōi Phutthathāt Phikkhu læ Pun Čhongprasœ̄t]

Imprint

[Bangkok] : ʻOngkān Fư̄nfū Phutthasātsanā, [2529 i.e. 1986]

Author

Pun Čhongprasœ̄t

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Author

Phra Thēpwisutthimēthī
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145278

Title

Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa song phrakarunā prōt phrarātchathān phrabō̜rō̜mmarāchānukhro̜ nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Rātchabandit (Čhǣm Thammasārō) na mēn Wat Makutkasattriyārām Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanʻangrit thī 28 Makarākhom 2529

Imprint

[Bangkok : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2529 i.e. 1986]

Author

Thammasārō Phikkhu,
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145369

Author

Huineng,

Title

Liuzu da shi fa bao tan jing = Sūt khō̜ng Wœ̄i Lāng / plǣ dōi 'Phutthathāt Phikkhu.' Pāthakathā thammanikāi Sen (Chān) / dōi Tan Mō̜ Sīang

Imprint

[Kō̜thō̜mō̜. : Tira Wongphōphra, 2529 i.e. 1986]

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Author

ʻAmō̜n Mahaphatthanāngkūn,

Author

Tan Mō̜ SīangH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers