Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [2532 i.e. 1989] returned 21 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154329

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Title

Chī thāng dap thuk : thēt ʻoprom kharāwāt / dōi Thān ʻĀčhān Phra Mahā Būa Yānasampannō

Imprint

[Bangkok] : Khana Sit, [2532 i.e. 1989]
2 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154339

Author

ʻĪam Yūwaniyom

Title

Phithī chīwit

Imprint

[Bangkok : Phra Rātwō̜ramēthī, 2532 i.e. 1989]

Author

Samāthisangwō̜n,
3 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154367

Author

Phutthāčhārō,

Title

Būa sīnamngœ̄n / Lūangpū Sim Phutthāčhārō (Phra Khrū Santiwō̜rayān)

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2532 i.e. 1989]
4 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144426

Author

Čharœ̄n,

Title

Nǣo patibat nai satipatthān / dōi Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)

Imprint

[Bangkok : Rangsan Praditphong, 2532 i.e. 1989]

Author

ʻAmphō̜n Čhintakānon,
5 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133977

Title

ʻAnālayōmongkhon

Imprint

[Phayao, Thailand : Wat ʻAnālayō, 2532 i.e. 1989]

Author

Samphiphatthayānāčhān,
6 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154294

Title

ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Sanwithānnithēt, Thō̜. Čhō̜. Wō̜. (Lư̄am Raktapračhit) na mēn nā phapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, wan thī 29 Karakadākhom 2532

Imprint

[Bangkok : ʻIngʻō̜n Thēphatsadin Na ʻAyutthayā, 2532 i.e. 1989]

Author

Lư̄am Sanwithānnithēt,
7 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154296

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Somphō̜n Bunyakhup, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwat, Wansao thī 8 Karakadākhom Phutthasakkarāt 2532

Imprint

[Bangkok : Thānphūying Thatsanī Bunyakhup, 2532 i.e. 1989]

Author

Somphō̜n Bunyakhup,

Author

Phra Rātchathammanithēt
8 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154297

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Phīapsī Phithakphraiwan, Tō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 26 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2532

Imprint

[Bangkok : s.n., 2532 i.e. 1989]

Author

Phīapsī Phithakphraiwan,
9 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154298

Title

ʻAnusō̜n nư̄ang nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Nư̄angʻanong Chunhawan na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, Wat Sōmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wančhan thī 2 Tulākhom Phō̜. Sō̜. 2532

Imprint

[Bangkok : Bandit Chunhawan, 2532 i.e. 1989]

Author

Nư̄angʻanong Chunhawan,

Author

Phra Sunthō̜nrātchamānit
10 of 21 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154323

Title

Tamnān Suwannaphūm Sukhōthai / Phra Thammathattō Phikkhu ʻān plǣkhwām ; Phō̜. Na. Pramūanmāk rūaprūam læ ʻatthibāi

Imprint

[Bangkok] : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, [2532 i.e. 1989]

Author

Thammathattō,

Author

Phō̜. Na PramūanmākH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers