Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1291 [1929] returned 3 record(s).

H    1 »

1 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126799

Author

Ariyavaṃsa,

Title

Maṇi dīpa ṭīka paṭh, visati gāthā vaṇṇanā. [yēi thu] Ạshin Ariyavaṃsa. Hsạ ya Nyan hnịn Hsạ ya Hlaing tọ kyat mạkyị shụpyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Thụdammạwạti, 1291 [1929]

Author

Nyan,
2 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126294

Author

Dīpa, Mahathera,

Title

Ū Dipạ yēi thā si yin taw mu at thāw Nạrạ thathạnạ kyān

Imprint

1291 [1929]

Author

Hpyei, U.,
3 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126465

Author

Ñāṇa,

Title

Le ti Hsạ ya taw si yin yēi thā taw mu at thāw Paramattha thanhkeik kyān ko Le ti Pandịtạ bwiṇ hso yēi thā at thāw Paramattha thanhkeik tika kyān

Imprint

Yan kon, Kawị Myet hman, 1291-99 [1929-37; v. 1, 1937]

Author

Maung Gyi,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers