Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 77- [1988- returned 26 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154393

Title

Fo jiao shi lue yu zong pai

Imprint

Taibei Shi : Mu duo chu ban she, Min guo 77 [1988]
2 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154407

Title

Shi zun di jiao hui / bian yi Ling Yun ('Shi zun di jiao hui') ; zhu zhe Fu Huazhen ('Ba chun jing huan zhu da di')

Imprint

Taibei Shi : Han xin wen hua shi ye you xian gong si fu she Han xin za zhi she, Min guo 77 [1988]

Author

Ling, Yun

Author

Fu, Huazhen

Author

Fu, Huazhen
3 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154424

Author

Huang, Chanhua

Title

Fo jiao ge zong da gang / zhu zuo zhe Huang Chanhua

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 77 [1988]
4 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154435

Author

Lin, Ziqing,

Title

Zhongguo fo jiao gui yi / Lin Ziqing deng zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 77 [1988]
5 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154456

Author

Shengyan,

Title

Jie lü xue gang yao / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
6 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134227

Title

Fo jiao yi shu : yin yue, xi ju, mei shu / Gaonan Shuncilang deng zhu ; Yi cong bian wei hui deng yi

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Takakusu, Junjirō,
7 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134239

Title

Jin guang ming jing. Wei mo jie jing. Yuan jue jing

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she, Min guo 77 [1988]
8 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134288

Title

Taiwan fo jiao ming cha = Famous Buddhist monasteries in Taiwan / [zhu bian Zhu Qilin ; Ying yi Yang Weilian ; she ying Zhu Qilin, Huang Hanqiang]

Imprint

Zhonghua min guo Taiwan Sheng Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Zhu, Qilin

Author

Yang, Weilian

Author

Huang, Hanqiang
9 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134334

Author

Hsüan Hua,

Title

Xuanhuashangren kai shi lu

Imprint

Taibei Shi : Fa jie fo jiao zong hui fa jie fo jiao da xue : Chang yin zhe Fa jie fo jiao zeng jing hui, Min guo 77 [1988]
10 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134335

Author

Huijiao,

Title

Gao seng zhuan / Huijiao zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she, Min guo 77 [1988]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers